Burmistrz Antosik w sposób złośliwy i uporczywy narusza prawa pracowników

Kodeks pracy

Komisja MOZ NSZZ Solidarność przy Starostwie Powiatowym w Turku odnosząc się do tekstu burmistrza Antosika reprezentującego pracodawcę Urząd Miejski w Turku z 15.09.2017 r., rozumie frustracje człowieka, który naruszając w sposób złośliwy i uporczywy prawa pracownicze przegrywa następny proces sądowy z pracownikiem Urzędu, członkiem związku zawodowego.

Jednak w ocenie Komisji MOZ przyczyn takiego stanu rzeczy, nie należy dopatrywać się, jak czyni to burmistrz Antosik w naruszaniu dobrego imienia sądów w Polsce, które wydają wyroki, czy związków zawodowych powołanych do obrony praw pracowniczych, tylko w swoim postępowaniu i zachowaniu naruszającym w sposób bezprawny, złośliwy i uporczywy prawa pracowników Urzędu Miejskiego w Turku.

Nie da się przerzucić odpowiedzialności za naruszanie prawa pracowników Urzędu Miejskiego w Turku, których dopuścił się burmistrz Antosik na sądy, związki zawodowe, czy jeszcze inne instytucje, realizujące w sposób należyty swoje kompetencje.

Burmistrz Antosik powinien powstrzymać się od kierowania nieprawdziwych zarzutów i przedstawiania w złym świetle działalności sądów, których, w jego ocenie, wyroki rzekomo powodują konsekwencje w postaci paraliżu urzędu i ograniczania sprawowanej funkcji burmistrza. Natomiast przyczyn takiego stanu rzeczy powinien poszukiwać w swoim postępowaniu i zachowaniu naruszającym w sposób bezprawny, złośliwy i uporczywy prawa pracowników Urzędu Miejskiego w Turku.

Komisja MOZ od objęcia w grudniu 2014 r., stanowiska Burmistrza Miasta Turku przez Romualda Antosika wielokrotnie zwracała uwagę na kierowanie Urzędem Miejskim w Turku w sposób powodujący patologiczne sytuacje.

W Urzędzie Miejskim w Turku zostały przeprowadzone kontrole przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) oraz zostały wydane wyroki sądowe, które potwierdzają liczne przypadki rażącego naruszenia prawa przez pracodawcę, m.in.:

  1. trzy przypadki potencjalnych sytuacji mobbingowych, które polegały na zastraszaniu i znęcaniu się psychicznym Burmistrza Miasta Turku lub osoby działającej w jego imieniu nad pracownikami Urzędu Miejskiego w Turku,
  2. nierealizowanie kluczowych obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania zjawiskom przemocy w pracy (mobbingu, dyskryminacji, molestowania), tj. brak procedur antymobbingowych, w tym również brak procedur antydyskryminacyjnych w Urzędzie Miejskim w Turku,
  3. naruszenie ochrony związkowej w stosunku do pracownika Urzędu Miejskiego w Turku, co jest przejawem rażącego złamania prawa pracy przez pracodawcę. Z uwagi na to Inspektor PIP skierował wniosek do Sądu Rejonowego w Turku II Wydziału Karnego o ukaranie Burmistrza Miasta Turku o wykroczenie z art. 281 pkt 3 Kodeksu pracy. Sąd wydał wyrok z 03.02.2017 r. – sygn. akt II W 430/15, w którym uznał za winnego burmistrza Antosika zarzucanego mu czynu karalnego,
  4. utrudnianie wykonywania działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy, (nieprzedstawianie wymaganych projektów i materiałów, niereagowanie na wnioski o wydanie lub zmianę aktu prawnego, nie odpowiadanie na pisma, nieuzgadnianie spraw, które uzgodnienia wymagają, nieudzielanie wymaganych informacji) – art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych,
  5. inne przypadki znaczącego naruszenia prawa (m.in. nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wobec kilku pracowników, brak wymaganych szkoleń z zakresu BHP, brak wymaganych badań lekarskich),
  6. niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi Urzędu Miejskiego w Turku, Sąd Rejonowy w Koninie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przywrócił pracownika do pracy w urzędzie na dotychczasowych warunkach pracy i płacy (wyrok SR w Koninie z 8.12.2015 r. – sygn. akt. IV P 141/15, wyrok SO w Koninie z 26.04.2016 r. – sygn. akt III Pa 7/16, postanowienie SN w Warszawie z 25.07.2017 r. – sygn. akt II PK 288/16). W uzasadnieniu Sąd m.in. stwierdził, że wskazane w wypowiedzeniu umowy o pracę powody (przyczyny) przez pracodawcę nie potwierdziły się w niniejszym postępowaniu sądowym,
  7. braku uzgodnienia zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Turku ze związkami zawodowymi, nieprzestrzegania przez Burmistrza Miasta Turku obowiązku wynikającego z art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych,
  8. naruszenie zasady równego traktowania (dyskryminacja) wobec pracownika Urzędu Miejskiego w Turku, Sąd Rejonowy w Koninie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznał za nieważne postanowienia porozumienia zmieniającego z dnia 25-03-2015 r. w zakresie wynagrodzenia zasadniczego i zastąpił je postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminującego ustalając, że wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosi 3.300 zł miesięcznie, a także zasądził od pracodawcy na rzecz pracownika kwotę 21.200 zł wraz z ustawowymi odsetkami (wyrok SR w Koninie z 12.09.2017 r. – sygn. akt. IV P 378/15).

To tylko niektóre przykłady rażącego naruszenia prawa przez pracodawcę – burmistrza Antosika, wobec pracowników Urzędu Miejskiego w Turku, które zostały potwierdzone przez kontrole PIP oraz orzeczenia sądów.

Komisja MOZ dysponuje jeszcze innymi udokumentowanymi przypadkami świadomego znęcania się psychicznego nad pracownikami oraz złośliwego i uporczywego naruszania przez pracodawcę praw pracowników urzędu, polegające na wytworzeniu wrogiej atmosfery oraz warunków zastraszenia wobec pracowników, wywołujące u nich zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracowników, izolowanie ich lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników, które wywołały u pracowników rozstrój zdrowia.

Zdaniem Komisji MOZ celem i skutkiem takiego postępowania pracodawcy było naruszenie godności i dóbr osobistych pracowników urzędu i jest przejawem mobbingu w miejscu pracy. Więcej wskazuje ono na świadome ich naruszanie, a wręcz stosowanie szykan zagrażających zdrowiu i życiu tych pracowników, które noszą również znamiona czynów zabronionych przez przepisy prawa karnego.

Komisja MOZ z ubolewaniem stwierdza, że nadal w sposób bezprawny, złośliwy i uporczywy naruszane są prawa pracowników Urzędu Miejskiego w Turku, których suma stanowi czyn zabroniony przepisami prawa karnego, popełniony przez pracodawcę przeciwko prawom tych pracowników, wynikającym ze stosunku pracy (art. 218 § 1a Kodeksu karnego).

Komisja MOZ korzystając z okazji ponownie wzywa burmistrza Antosika reprezentującego pracodawcę Urząd Miejski w Turku do natychmiastowego zaprzestania naruszania praw pracowników Urzędu Miejskiego w Turku.

W imieniu Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” przy Starostwie Powiatowym w Turku
Przewodniczący Komisji MOZ
Jerzy Wesołowski


Tagi: , , ,

« maj 2022 » loading...
P W Ś C P S N
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.