Polityczna propaganda Antosika przy wykorzystaniu szkół z naruszeniem prawa

Zarząd Towarzystwa Samorządowego w Turku

W imieniu burmistrza Antosika, jego zastępca Jerzy Kurzawa za pośrednictwem dyrektorów szkół podstawowych przetwarzając dane osobowe uczniów i rodziców przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego „Librus” uprawia polityczną propagandę na temat odmiennego stanowiska dot. wdrożonego systemu oświaty w Turku, które zostało zaprezentowane przez Towarzystwo Samorządowe.

Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego „Librus” w szkołach w zakresie przechowywania i przetwarzania w nim danych osobowych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu nauczania jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25.8.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646), ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE Nr L 119 z 4.5.2016 r.- RODO).

Celem przetwarzania danych osobowych uczniów i rodziców przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego „Librus” jest realizacja obowiązków czysto edukacyjnych wynikających z ww. rozporządzenia. Do obowiązków tych należy: prowadzenie dziennika lekcyjnego gdzie dokumentuje się przebieg nauczania, przedstawianie zajęć prowadzonych z uczniami (realizacja celów edukacyjnych). Rodzice w ten sposób mają zapewnioną możliwość bezpłatnego wglądu w zakresie dotyczącym ich dzieci.

Przepisy prawa nie przewidują możliwości przetwarzania danych osobowych uczniów i rodziców zebranych i przechowywanych w  dzienniku elektronicznym „Librus” w danej szkole podstawowej w Turku w celu uprawiania politycznej propagandy przez burmistrza Antosika za pośrednictwem dyrektorów szkół (zob. pismo podpisane przez z-cę burmistrza i dyrektorów szkół przekazane do rodziców za pomocą systemu dziennika elektronicznego „Librus”) na temat stanowiska Towarzystwa Samorządowego odnośnie  wdrożonego systemu oświaty w Turku.

Nie trudno sobie wyobrazić możliwość przetwarzania w ten sposób danych osobowych uczniów i ich rodziców przy wykorzystaniu systemu dziennika elektronicznego „Librus” przez wójtów (burmistrzów, prezydentów) innych miast do formułowania perswazyjnych przekazów politycznych (marketing polityczny) na potrzeby kampanii wyborczej w zbliżających się wyborach samorządowych.

W ocenie Zarządu TS wykorzystanie w ten sposób dziennika elektronicznego „Librus” w danej szkole podstawowej w Turku jest działaniem bezprawnym, stanowiącym naruszenie zasady celowości z art. 5 ust. 1 lit. b RODO oraz zasady adekwatności danych do celów ich przetwarzania z art. 5 ust. 1 lit. c RODO.

Zasada ograniczenia celu przetwarzania danych osobowych oznacza, że dalsze przetwarzanie danych – po ich zebraniu – nie może następować niezgodnie z celem, dla którego dane zostały zebrane. Przy czym jeżeli administrator danych jest dyrektor szkoły publicznej, wówczas cele przetwarzania danych osobowych wyznaczane są każdorazowo przepisami przyznającymi kompetencje do przetwarzania danych. Zasada adekwatności oznacza natomiast niedopuszczalność przetwarzania danych w zakresie wykraczającym poza niezbędny w stosunku do celów przetwarzania.

Za naruszenie podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych z art. 5 RODO, przewidziana jest administracyjna kara pieniężna do 20 mln euro z art. 85 ust. 5 lit. a RODO.

Należy podkreślić, że RODO w motywach 38, 58, 75 preambuły oraz w art. 8 przy przetwarzaniu danych osobowych dzieci (uczniów) kładzie szczególny nacisk na ich ochronę przez placówki oświatowe (np. wprowadzenie przez szkoły procedury uzyskania zgody na przetwarzanie danych dziecka od rodzica).

Zaistniała sytuacja wskazuje, że zarówno dyrektorzy szkół podstawowych jak i prowadzący je burmistrz Turku nie wdrożyli skutecznych środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie danych osobowych dzieci i rodziców odpowiadało wymaganiom RODO.

Dziwi fakt, że burmistrz Turku postępuje w ten sposób i nie wyciągnął należytych wniosków z ataku hakerskiego na system informatyczny Urząd Miejski w Turku, który uniemożliwił jego pracę na 13 dni (od 18.08 do 31.08.2017 r.).

Zarząd TS uważa, że w zaistniałej sytuacji naruszenia prawa, niezbędne jest zwrócenie się do uprawnionych organów państwa w szczególności przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Wojewodę Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o podjęcie działał nadzorczych.

Zarząd Koła Miejskiego w Turku
Towarzystwa Samorządowego


Tagi: ,

Prosimy oceń artykuł


Kalendarz wydarzeń

« Wrzesień 2018 » loading...
P W Ś C P S N
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
pt 21

Kino TUR. Iniemamocni 2

21 września - 24 września
pt 21

Kino TUR. Zakonnica

21 września - 24 września
pt 21
sob 22

Tuliszków. Rajd Rowerowy Zawrót Głowy

22 września godz. 09:30 - 12:00
sob 22
sob 22

Gm. Turek. I Rodzinny Rajd Rowerowy

22 września godz. 11:00 - 18:00

Dodaj firmę do katalogu

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.