Jerzy Wesołowski nie naruszył dóbr osobistych Romualda Antosika

wyrok sądowy

Jesienią 2015 r. Jerzy Wesołowski w imieniu NSZZ Solidarność przy Starostwie Powiatowym w Turku opublikował w lokalnych mediach tekst pt. “Informacja o patologicznej sytuacji w UM Turek”. Burmistrz Romuald Antosik poczuł się urażony i skierował sprawę do sądu.

Pozwanie przewodniczącego Wesołowskiego przez burmistrza Turku elektryzowało i wzbudzało emocje u wielu osób wnikliwie obserwujących poczynania Romualda Antosika w stosunku do podległych sobie pracowników. Wiosną 2017 r. zapadł prawomocny wyrok sądu, który w całości odrzucił pozew burmistrza.

Jerzy Wesołowski, tak jak J23, znowu nadaje

Przewodniczący Solidarności rozesłał do lokalnych mediów kolejną informację, cytując w niej fragmenty uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego w Koninie. Poniżej publikujemy treść wspomnianej informacji.

Informacja dot. uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Koninie z 28.04.2017 r. Romuald A. – Burmistrz Miasta Turku vs. Jerzy Wesołowski

Komisja MOZ zwraca uwagę, że sprawa dotyczy stanowiska zawartego w treści jej pisma, pt. „INFORMACJA O PATOLOGICZNEJ SYTUACJI W UM TUREK” z 13.10.2015 r., skierowanego do mediów na podstawie jej uchwał nr 19/15 i nr 20/15 z 7.10.2015 r., które było prawdziwe.

  • 22.12.2015 r. Romuald A. – Burmistrza Miasta Turku (powód) wniósł pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko Jerzemu Wesołowskiemu – Przewodniczącemu Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” przy Starostwie Powiatowym (pozwany).

  • 31.01.2017 r. Sąd Rejonowy w Turku I Wydział Cywilny wydał wyrok (Sygnatura akt IC 863/15), oddalający w całości pozew Romualda A. – Burmistrza Miasta Turku.

  • 28.04.2017 r. Sąd Okręgowy w Koninie I Wydział Cywilny wydał wyrok (Sygnatura akt I Ca132/17), którym m.in. oddalił apelację Romualda A. – Burmistrza Miasta Turku.

  • 31.05.2017 r. Sąd Okręgowy w Koninie doręczył powyższy wyrok wraz z uzasadnieniem, który  obejmuje 23 strony.

Komisja MOZ realizując swoje uprawnienia z ustawy o związkach zawodowych, postanowiła podzielić się z opinią publiczną, informacją – wybrane fragmenty oznaczone kursywą – z uzasadnienia wyroku z 28.04.2017 r., Sądu Okręgowego w Koninie, tak aby zrealizować funkcję społeczno-wychowawczą oraz prewencyjną wymiaru sprawiedliwości. Rozpatrując apelację Sąd Okręgowy przeanalizował dokumenty złożone do akt sprawy, przesłuchania świadków oraz stron procesu i stwierdził, że dobra osobiste burmistrza Romualda A. nie zostały naruszone.

Użyte sformułowania w piśmie zatytułowanym „INFORMACJA O PATOLOGICZNEJ SYTUACJI W UM TUREK”, nie wykraczają w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego dozwolonej krytyki.  Właściwie Sąd I instancji zmiarkował zarówno subiektywne odczucia burmistrza Romualda A. , jak i obiektywne reakcje społeczeństwa, w tym pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Turku.

(…) W okolicznościach niniejszej sprawy należy uznać, iż postępowanie Romualda A jako burmistrza w przedmiocie reorganizacji organizacji Urzędu Miejskiego w Turku w zakresie w jakim dotykało praw pracowników Urzędu było niewłaściwe i nie zasługiwało na ochronę prawną w procesie o naruszenie dóbr osobistych. Słusznie Jerzy Wesołowski jako przewodniczący związku zawodowego zarzucał Romualdowi A. nieprawidłowe postępowanie w życiu zawodowy. Świadczą o tym liczne zainicjowane postępowania sądowe.

(…) Jerzy Wesołowski, wykazał, iż w Urzędzie Miejskim w Turku nie działo się dobrze. Prawa pracowników były naruszone, o czym świadczy ewidentnie przywrócenie do pracy świadka Trojana.

(…) Uwzględnienie apelacji Romualda A. i zasądzenie od Jerzego Wesołowskiego sumy pieniężnej na cel społeczny, byłoby nadmierną represją, zmierzającą do wykluczenia przy użyciu argumentu ekonomicznego możliwości jakiegokolwiek krytycznego wypowiadania się w przedmiocie pełnienia urzędu burmistrza przez Romualda A. Granice krytyki w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne muszą być szersze, a niżeli do innych osób.

(…) O oddaleniu apelacji przesądziło wskazanie prawdziwości informacji zawartych w artykule. Jerzy Wesołowski wykazał, że w Urzędzie Miejskim w Turku kierowanym przez Romualda A. dochodziło do nieprawidłowości skutkujących uzasadnionym brakiem akceptacji zatrudnionych tam urzędników. Potwierdził to zresztą raport PIP (Państwowa Inspekcja Pracy). Nie sposób było zarzucać braku należytej staranności Jerzemu Wesołowskiemu przy podjęciu decyzji o upublicznieniu informacji pozyskanych z raportu PIP i bezpośrednio pracowników Urzędu, którzy szukali pomocy w związkach zawodowych. Z tego też względu należało przyjąć, że w tym przypadku przewodniczący Międzyzakładowej Organizacyjni Związkowej „Solidarność” działał w obronie uzasadnionego interesu społecznego – określa go m.in. potrzeba kontroli prawidłowości przy zwalnianiu z pracy urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Turku – zaś skoro granice krytyki osób publicznych są znacznie szersze, niż w przypadku innych osób, to dopuszczalne było przesłanie do firmy Media-Kon Agencji PR Łukasz. M pisma zatytułowanego „INFORMACJA O PATOLOGICZNEJ SYTUACJI W UM TUREK” w celu udostępnienia go mediom. Zamieszczony w mediach artykuł zawiera wprawdzie opinię nieprzychylną na temat działalności burmistrza jako pracodawcy, jednakże zawarte w nim informacje nie mogą stanowić podstawy do przyjęcia, że artykuł ten narusza dobra osobiste Romualda A.(…).

(…) Reasumując należy za uzasadniony uznać wniosek, że działanie Jerzego Wesołowskiego korzystającego ze swobody wypowiedzi w sposób nieprzekraczający jej granic, nie było bezprawne, a samo subiektywne uczucie Romualda A. wnoszącego o ochronę swego dobra osobistego nie jest wystarczającym argumentem do uznania powództwa za zasadne.

W imieniu Komisji MOZ MOZ NSZZ „Solidarność” przy Starostwie Powiatowym w Turku
Przewodniczący Jerzy Wesołowski


Tagi: , , , , ,

« maj 2022 » loading...
P W Ś C P S N
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.