Koniec kariery lokalnego Misiewicza

Turek. Sesja rady powiatu

29 maja zarząd powiatu odwołał Krzysztofa Sobczaka ze stanowiska dyrektora SP ZOZ w Turku. Tak nastąpił koniec kariery lokalnego Misiewicza. Kilka dni temu upubliczniono uchwałę wraz z jej uzasadnieniem. Czytamy w nim, iż “w ocenie Zarządu Pan Krzysztof Sobczak nie wykonuje w sposób należyty i zadowalający ciążących na nim obowiązków, …”

Krzysztof Sobczak dyrektorem szpitala został 3 kwietnia 2019 r. Wcześniej przez dwa miesiące pełnił obowiązki dyrektora. Na łamach Turek24 pisaliśmy wówczas:

Zarząd powiatu zatwierdził konkurs, w którym jako zwycięzcę wskazano osobę bez wykształcenia i bez doświadczenia w zarządzaniu placówką służby zdrowia. Starosta Kałużny, wicestarosta Karski, ale też przewodnicząca Komisji Zdrowia Szkudlarek-Graczyk biorą pełną odpowiedzialność za wybranie kandydata o tak marnych kwalifikacjach. Powołanie na dyrektora szpitala osoby bez wykształcenia i doświadczenia jest przede wszystkim igraniem z bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców powiatu.

Sytuacja finansowa szpitala ulegała systematycznemu pogorszeniu. Kwota zobowiązań rosła dynamicznie, by na koniec marca 2024 r. zbliżyć się do poziomu 40 mln złotych. Zobowiązania wymagalne osiągnęły pułap 3,8 mln zł na koniec marca br. W ocenie starosty oraz zarządu powiatu świadczy to o niewłaściwym zarządzaniu przez Krzysztofa Sobczaka szpitalem w Turku.

Koniec kariery lokalnego Misiewicza

29 maja Zarząd Powiatu Tureckiego odwołał dyrektora Sobczaka z zajmowanego stanowiska. W uzasadnieniu do uchwały o odwołaniu dyrektora czytamy m.in.:

  • W ocenie Zarządu Pan Krzysztof Sobczak nie wykonuje w sposób należyty i zadowalający ciążących na nim obowiązków.
  • Stanowisko Zarządu Powiatu uzasadnione jest tym, iż sytuacja finansowa SP ZOZ w Turku ulega systematycznemu pogorszeniu
  • W ocenie Zarządu Powiatu Tureckiego świadczy to o niewłaściwym zarządzaniu przez Pana Krzysztofa Sobczaka SP ZOZ w Turku. Zadłużenie SP ZOZ w Turku powiększa się mimo pomocy finansowej, jakiej udzielił tej jednostce podmiot tworzący – Powiat Turecki.

Niewątpliwym naruszeniem obowiązków przez dyrektora było także nieopłacenie przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne.

Umowę o pracę z dyrektorem rozwiązano z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie zwolniono Krzysztofa Sobczaka z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.


Tagi: , ,

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.