Pomocy finansowa dla niepełnosprawnych uczniów. Wnioski do 17 września

Jeszcze do 17 września można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Pomoc w ramach programu udzielana jest uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;
  – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8;
  – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy.

W roku szkolnym 2020/2021:

 • pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i materiałów ćwiczeniowych, będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
  – branżowej szkoły I stopnia,
  – klasy I branżowej szkoły II stopnia,
  – klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  – klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
  – klas I i II pięcioletniego technikum,
  – klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
  – szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
  – pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed dniem 1 stycznia 2019 r., oraz dopuszczanych od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248), będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
  – klasy III branżowej szkoły I stopnia,
  – klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum;
  – pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
  – klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
  – klasy I branżowej szkoły II stopnia,
  – klas I i II pięcioletniego technikum,
  – klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Udzielana zostanie na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 17 września 2020 r.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników można pobrać w szkole oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Turek.

Dodatkowe informacje o zasadach dofinansowania można uzyskać w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2020/2021 lub w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku, tel. 63 289 61 44 / 45.

źródło: miastoturek.pl; foto: pixabay


Tagi: ,

« Wrzesień 2020 » loading...
P W Ś C P S N
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Dodaj firmę do katalogu

Portale społecznościowe

Kontakt z Turek24

 email: redakcja@turek24.com.pl

tel. kom. 502 390 836-7

Wydawca: Kontur Media sp. z o.o.